Bash on Ubuntu on WindowsにArchLinuxをセットアップする

Bash on Ubuntu on Windows(Windows Subsystem for Linux)上に、ArchLinuxをセットアップしました。 Japanese -> これ English -> Running Archlinux in Bash on Windows - くんすとの備忘録 手順 1. 必…